Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

kingofthejungle
kingofthejungle
1025 596e
Reposted from0 0 viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kingofthejungle
kingofthejungle
8459 dad2
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
3306 8b37 500
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
kingofthejungle
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viacudoku cudoku
kingofthejungle
0037 a898 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacudoku cudoku

November 09 2018

kingofthejungle
8458 cbf6
Reposted fromonlyman onlyman viawhatkatefeel whatkatefeel
kingofthejungle
kingofthejungle
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viawhatkatefeel whatkatefeel
kingofthejungle
2626 e19f
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
kingofthejungle
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viahepi hepi

November 08 2018

kingofthejungle
3158 4fc6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
kingofthejungle
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapoppyseed poppyseed
kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl