Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

kingofthejungle
Kocham pięknych ludzi, boję się zawistnych kobiet i cenię nade wszystko święty spokój - oto mój stosunek do życia.
— Maja Berezowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayannim yannim
kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme
kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme
kingofthejungle
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie

July 18 2019

kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
kingofthejungle
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
kingofthejungle
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamefir mefir
kingofthejungle
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
kingofthejungle
kingofthejungle
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaweruskowa weruskowa
kingofthejungle
0096 882e 500
Reposted fromyikes yikes viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
kingofthejungle
1554 72b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
7526 4114 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle

Urban Jungle

kingofthejungle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl