Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

kingofthejungle
kingofthejungle
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaslodziak slodziak
kingofthejungle
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
kingofthejungle
kingofthejungle
6355 8d01
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
kingofthejungle
kingofthejungle
2264 4977 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viamefir mefir
kingofthejungle
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamefir mefir
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
kingofthejungle
6685 1e40 500
Reposted fromthetemple thetemple viamyszkaminnie myszkaminnie
3843 7d25 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyszkaminnie myszkaminnie
kingofthejungle
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viamefir mefir
kingofthejungle
6655 3dac 500
Reposted fromverronique verronique viamefir mefir
kingofthejungle
kingofthejungle

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

May 24 2019

kingofthejungle
Reposted frombluuu bluuu viadelavide delavide
kingofthejungle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl